ผลงานของเราบริษัท ศรีไทย จำกัด (กทม.)
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี (ห้องคอมพิวเตอร์)
บริษัท เชฟลอน (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ทำการไปรษณีย์เขต 9 จังหวัดสงขลา
บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (กทม.)